Magas vérnyomás könyv áttörve a holtpontot, A magas vérnyomás csökkentése


Ez a modern hermetikus látomás, amit most első kiadásban vehet kezébe az olvasó, több mint magas vérnyomás könyv áttörve a holtpontot esztendővel ezelőtt született. Kevés beavatottnak volt tudomása róla, s alig néhányan olvashatták. De nemcsak a kézirat létezését fedte homály: születését is titkok övezik. Ki tudja, talán ez az a misztikus út, amelyen Charon közelébe juthatunk Aki nem ismeri fel ennek a tökéletes mentális átállításnak szükségességét, aki a múlt kitaposott ösvényén halad csupán itt-ott javítva valamit az elavult világképenaz sohasem ismerheti meg a Kozmosz polidimenzionális szerkezetét.

Napjainkban az anyaguralom korszakát éljük, nagy tömegek a matériát emelik oltárra, annak minél teljesebb birtoklásáért folytatnak élet-halál harcot. Az embereknek alig jut lélegzetvételnyi idejük azoknak a problémáknak a megoldására, melyek csak a nyugalmas szemlélődés és befeléfordulás periódusaiban tudnak kibontakozni.

A hajszoltság és a munka megszállottjai azonban fájdalmasan érzik ezeknek a végső kérdéseknek fenyegető, bujkáló, örök jelenlétét. Az ember hármas életében a fizikai Wictor Charon: Az új eón tudománya 12 lét fenntartása annyi erőt emészt fel, hogy legfeljebb az individuum démoni énje tevékenykedik az érzelmek síkján, a sztereotip szeretet-gyűlölet ellentétek végletei között ingadozva.

Persze ezt az asztrális funkciót is erősen befolyásolja az anyagi lét százféle, nem éppen felemelő nézőpontja. ÚJ IGÉNYEK Vannak azonban olyanok is — talán többen, mint ahogy a felületes szemlélő gondolná —, akiket túlszervezett létformánk nyugtalan sürgés-forgása nem elégít ki, a testi kimerültség nem képes a nyugtalanul kutató szellemet meggátolni abban, hogy keressen, kutasson, értelmezni próbálja azokat a jelenségeket, melyek látszólag céltalanok.

Akik nem tartoznak a metafizikai szükségnélküliségben szenvedők népes kasztjához, nem is szenvednek kozmikus tériszonyban. Ezek a kevesek belső feszültséget éreznek, elégedetlenséget. A tudományos kutatás, melynek hivatása a természet jelenségeinek feltárása, tágabb világkép kialakítása, nem Wictor Charon: Az új eón tudománya 13 képes megfelelő élményanyagot nyújtani a komoly keresőnek. Az eredeti ezoterikus szemléletet az egyház dogmatikája elhomályosította, és tanításai ma a Vízöntő korszak emberének szellemi igényével rendelkező tömeget nem segítik világképe kialakításban.

A hittételek, az egyház morálkódexe csupán szűk területen oltják a szomját. Azok, akik a tiszta szellem távlatait és régióit keresik, magányosan és vakon botorkálnak. Nem találják meg azt a szemléletmódot, mely a modern tudományos gondolkodás és az ősi szent mítosz intuíció jellegű szintézise.

Mit okozhat a magas vérnyomás?

Az Új Eónban újjá kell teremteni a gondolkodás módját, mivel ez az egyetlen lehetőség, hogy a teljességeket nem érzékelhető Kozmoszt, mely fejfájás a fej hátsó részén magas vérnyomás esetén nem három, se nem négy, hanem sok dimenziós, megismerhessük.

Ha az Új Ember öntudati tevékenységét megkíséreljük leírni, a leírás módjának más természetűnek kell lennie, mint a múltban volt. Mivel a jelenségek több dimenzióban és különféle koordinátarendszerekben történnek, ezeket a nagytávlatú összefüggéseket csupán úgy közelíthetjük meg, ha a vizsgálat módszere és a logikai rendszer ennek megfelelően változtatható, és rugalmasan alkalmazkodik a több dimenzióban létező megnyilvánulási formatendenciák közé.

Minden zseni, aki korszakalkotó felfedezésekkel, újszerű szemléletmóddal gazdagította az emberi kultúrát, bölcsek és vallásalapítók, szóval minden kimagasló egyéniség, aki hatalmas lökést adott a földi lét lassú kibontakozásának, elhagyta a szokványos gondolkodás útját, és a részletek figyelembevétele nélkül, kreatív analógiákkal világította meg a nagy összefüggéseket.

Az érzékelhető Kozmosz felületi vizsgálatához a klasszikus logika erőteljes segítőeszköze a megismerésnek a magasabb spi- Wictor Charon: Az új eón tudománya 15 ráljárathoz tartozó vizsgálódás számára, ám amikor a természeti erők mögött ható szellemet kutatjuk, ez nehézkes bilincsnek tűnik.

A jelenkori dialektikával lehetetlen ugyanis olyan tárgyalási formát találni, melyben ez a hatás kiküszöbölhető. Ennek az újszerű szemléletmódnak és a vele járó közlésformának fő szempontja az univerzális szintézis nagytávlatú öszszefüggésének felkutatása, bemutatása fent és lent, makrokozmosz és mikrokozmosz között.

Wictor Charon AZ ÚJ EÓN TUDOMÁNYA * * * TÚLvilág könyvek 2. * * *

E törekvésnek természetes következménye, hogy nagytávlatú átmeneteket fogadunk be mélység és felszín határterületén. Korunkban csupán a gondolkozók elitje ismeri fel bizonyos mértékben ennek a dimenziómélyítésnek a szükségességét.

A létezés mélyebb értelme, a természeti jelenségek mozgató erőivel együtt, több, egymásra merőleges dimenzió közt oszlik Wictor Charon: Az új eón tudománya 16 meg. A Biosz egyetlen folyamata, a fizika egyetlen törvénye sem érthető meg speciális dimenziók korlátai között.

Thor kalapácsa és magas vérnyomása a hipertónia legfontosabb dolgáról online nézés

A dolgok szemléletét a földi tudás számára az nehezíti, hogy a hiperkozmosz széttagolt célszerűségi ideái olyan koordinátarendszerekben rejtőznek, melyek érzékelhetetlenek számunkra, és amelyeket régebbi, pontról-pontra haladó logikával nem közelíthetünk meg. Az okkult iskoláztatás menetében akkor beszélhetünk először kielégítő koncepcióról az életjelenségek magyarázata során, ha a hieroszikronion, a pszichoszinkronion és az ideoszinkronion áttekintésmódjában kellő magas vérnyomás 2 1 fok jártasságot érünk el.

Ehhez járul az időkapcsolás és intenzitásreguláció folyamata, mely az egyes érzékelési frekvenciák korszakok között semmi földi tempóhoz, még a gondolat gyorsaságához sem hasonlítható polidimenzionális és szintetikus meglátást gondolkodást tesz lehetővé. Wictor Charon: Az új eón tudománya 17 Ez a kerubi tudatállapot főbb tevékenységének vázolása, mely a modern gondolkodó számára azért nehezen felfogható, mert a jelenlegi emberi tudat korlátolt, és csak annak kozmikus öntudattá való fejlesztése után lesz képes ezeknek a magasabb funkcióknak átélésére olyan síkon, ahol az emberi elme még tájékozódni tud.

Ennek az állapotnak a megközelítéséhez szükséges a részletekből való kiemelkedés, a zavaró, elcsökevényesítő definíciók mellőzése, abból a szempontból, hogy ne gátolják a kreatív analógiák szabad!

A fizikai dimenziórendszerek tér és idő mértéke szerint hatványozódnak, tartalmuk azonban mindig tér- és időbeli marad. A szavak, melyek rendelkezésünkre állnak, gyakran megtévesztőek.

Nyelvünk ugyanis az érzékelhető világ jelenségeire van beállítva, és ha a magasabb dimenziórendszerekben végbemenő történéseket próbál- Wictor Charon: Az új eón tudománya 18 juk ismertetni, a régi fogalmak félrevezetnek, mert ideatartalmuk mindig határolt időés térbeli koncepcióra utal.

Ezt a nehézséget mindenkinek egyénenként kell leküzdenie, és a rendelkezésre álló terminológiát transzponálnia kell magasabb rendszerek jelenségeinek leírására, új tartalmat adva a régi szavaknak, kibővítve a szűk definíciókat a határok elasztikussá tétele által. Másik lehetőség: új szavak kreálása a tágult rendszer igényeinek megfelelően.

A pszichikai dimenziórendszerekben a psziché érzelmi regiszterei szólalnak meg.

Könyv: A magas vérnyomás csökkentése (Anette Bopp - Dr. Thomas Breitkreuz)

Hatásuk a mélységbe terjed, áttörve a felszín felületi szemléletét, mely a fizikai rendszer sajátja. A vonzás-taszítás impulzusai és az esztétikai szempontok formaadása közt hullámzik ennek a rendszernek az aktivitása. A mentális dimenziórendszerek az absztrakt gondolkodás határtalan lehetőségű területén mozognak.

a betegség hipertónia leírása magas vérnyomás légköri nyomás

Legfőbb magas vérnyomás könyv áttörve a holtpontot a részletek negligálása, illetve a belőlük való kiemelkedés, a személytelen szemlélet és a szintetikus látás. Nem elhatároló definíciókat, hanem alkalmazkodó formulákat, analógiákat használnak, szimbolikus Wictor Charon: Az új eón tudománya 19 tendenciák szerint mérlegelnek. A gondolatkonstrukciót absztrakt erővonalak kombinált és rugalmas alkalmazásával építik fel.

A régi logika pontról-pontra halad, definíciókkal operál, spirálvonalban mozog. Ez az elgondolás szűk keretnek bizonyul. Érdekes, hogy a nagy königsbergi bölcs maga mutatott a helyes utat, melynek szellemében a jövőben haladni kell.

Logikájukat rugalmassá téve, értelmük alkalmassá válik arra, hogy az érzékfölötti Kozmosz jelenségeit magasabb szintézisbe foglalják.

Ez az erőfeszítés — eltekintve a konkrét eredményektől — oda vezet, hogy a Kozmosz jelenségeinek mindig újabb, rejtett részletei válnak érthetővé, új kozmogónia-elemek lépnek be az emberiség tudatába. Ily módon szellemi hiperszerveink állandóan differenciálódnak, és többdimenziós ismeretek lehetősége nyílik meg.

Még nem ismert, magas vérnyomás könyv áttörve a holtpontot új tudományágak vannak kialakulóban. Csupán egynéhányról teszünk említést annak alátámasztására, hogy az Új Eón szellemi forradalma máris megindult, és a kutatás olyan irányban halad, mely a polidimenzionális világkép kibontakozását készíti elő.

Ilyen új tudományok például: A funkcionológia, mely a természet funkciói mögötti tapasztalatot vizsgálja, a funkciók memóriáját tárja fel.

nyakszirt fájdalma magas vérnyomással táplálék magas vérnyomás ellen

Ezáltal a mechanizmus-működések céljára vet világosságot. Wictor Charon: Az új eón tudománya 22 A telegenetika az asztrológia hipermodern koncepciója, mely a térben igen távol lévő objektumok egymásra való hatását figyeli. Ide tartozik a távolbanemzés ősi problematikája.

  1. Barna István A magas vérnyomás hipertónia a világon a leggyakrabban előforduló betegség, a felnőtt lakosság több mint egynegyedét érinti.
  2. A magas vérnyomás rosszindulatú formája
  3. == DIA Könyv ==
  4. Annette Bopp: A magas vérnyomás csökkentése

A dimenzió alaktan tanítása szerint minden esemény reliefje egy magasabb dimenzióban lejátszódó történésnek. Ezekből világossá válik, hogy a földi cselekvések magasabb dimenziók jelenségeihez kapcsolódnak, sőt gyakran onnan nyerik értelmüket.

A mikroesztétika a Kozmosz működését a mikrokozmoszon keresztül vizsgálja. A kohézió esztétikai szemlélete teljesen újszerű. A térfrekvenciatan a térben működő energiaspirálok szerepével foglalkozik. Az új tudományokat művelő okkult tudósoknak fontos szerepük van: a nem érzékelhető, de létező gyógyszer magas vérnyomás normallife megismerésére ösztökélnek. Újabb gondolatok születnek, melyek a hiperkozmosz bonyolult problémáit szintetikus rendszerbe foglalva mutatják.

Ez az újszerű törekvés hídként vezet az Új Eón megváltozott szemléletmódja felé. Ebben a gondolat nem halad pontról pontra, hanem átvágja a normál logika spiráljáratait. Gondolatkomplexuma megvilágosodásszerű kibontakozáshoz vezet. A hieroszinchronion mentális tevékenységével járó logikai tevékenység különleges metafizikai érzetek kíséretében jelzi a helyes utat. A pszichoszinkronion intuíciószerű értékelés, mely azt a transzcendentális bizonyosságot adja, hogy helyes-e a meglátás vagy sem.

Az intuíció helytállóságát mindig az igazolja, hogy a normál logika által megismert tények, illetve életjelenségek már ismert menetét jobban megvilágítja, mélyebbre hatol a lényegbe, magasabb szempontokból tárva fel a valóságot. Minden grandiózus természettudományos felismerés, így Einstein elméletének legabsztraktabb részei is hasonló természetű meglátásból születtek. Ily módon több, eddig megmagyarázhatatlan probléma nyer ellentmondásmentes magyarázatot. Az ideonszinkronion nem halad pontról pontra, nem vág át spirálszektorokat, nem támaszkodik intuitív megérzésre, hanem vertikálisan kiemelkedik a részletmeglátás- Wictor Charon: Az új eón tudománya 24 ból, és az egészet áttekintve alakítja ki ítéletét.

Könyv: Magas vérnyomás (Dr. Barna István)

A részletekből való kiemelkedés az alsó koordináták elhagyását is jelenti. A látószög, melyből a jelenségeket szemléli, alapjában megváltozik: ugyanaz a jelenség többet árul el valóságos lényegéből, ha távolabbról és tágabb szemszögből nézik.

Az ideoszinkronion speciális, összetett perspektívája adja meg az univerzális értékelés lehetőségét. Eszköze a kreatív analógia. Az analógia helyességét mindig a tökéletesebb eredmény igazolja. A helytelen analógiák zsákutcába vezetnek! Ennek a különleges mentális tudatállapotnak a közlésmódja három- és többsíkú engrammokban teljesedik ki. Az extázis állapotában jelentkező engrammok, melyek nem szükségképpen vizuálisok, az élmény részesévé lett személy által öntendők olyan formába, hogy az egyéni tartalom általános megismerés alapja lehessen.

Megértése csupán úgy lehetséges, hogy ki-ki saját maga újból átgondolja meditálja és értelmezi a közvetített felismerést a hiero- pszicho- és ideonszinkronion módszerével. Ilyen esetekben a passzív befogadás, a mondottak regisztrálása nem elegendő. Mindenféle ilyen jellegű koncepció megtermékenyítő jellegű, mely belehull az emberek tudatába, hogy onnan újból — az egyén speciális adottságai és képzettsége szerint — kikelhessen. Az ősforráshoz való visszahatolás elmélyíti és sok esetben kibővíti az eredeti tanítást.

Hiperkozmikus témák csupán kreatív és pozitív magatartással közelíthetők meg eredményesen. Az elvetett csírát nem szabad késsel boncolni, a termőföld meleg Wictor Charon: Az új eón tudománya 26 nedvességére bízva indítható csak el a kibontakozási folyamat.

Ez az út célhoz vezető, és a hiperkozmosz jelenségeinek megismerését eredményezi. Az ilyen természetű tudásanyagot kizárólag egyéni erőfeszítés árán tehetjük magunkévá, kreatív, individuális munka által sajátíthatjuk el lényegét. Ha az érzékszervekhez kötött világkép módszerével közeledünk a hiperkozmosz jelenségeihez, soha nem mutatkozik meg számunkra az Univerzum polidimenzionális struktúrája.

Az elöl járókat mindig több akadály fékezi, ezért a repülő ék rotációja alakult ki. Az együtt utazó főtömeg rendszeresen utoléri, regenerálja, kicseréli az elől járókat, a célt mutatókat, a célhoz közelebb járó fejlettebbeket. Ha a felrobbanás helyétől azonos lendülettel eltávolodó, de összetartó irányú pályára kerülő repeszek, anyagdarabok, részecskék lehetőségeit vizsgáljuk, olyan impulzus sorozat lehetőséget kapunk, amely egymás utáni eseményekben hasonló, analóg változásokat kelt. Ha ez, a külső rendszer fékezése, vagy a belső növekedése bekövetkezik, az ekvipotenciális gömb is torzul. Ilyen a Szaturnusz torzult gyűrűinek, és a fák évgyűrűinek és az ember gömbszerkezettől a nagyobb és teljes szimmetriától eltorzult alakja.

Amíg a hagyományos logika a fizikai síkon elősegíti a megismerést, a hiperkozmosz modern koncepciója csupán a kibővített, több dimenziós hiero- pszicho- és ideonszinkronion logikája által válik lehetségessé. A világ megöregedett. Az események váltakozása tűrhetetlen feszültséggel töltötte meg az atmoszférát.

Úgy látszott, hogy semmi sincs a helyén, a Naprendszer mechanizmusa mintha ki akart volna fordulni a sarkából.

Wictor Charon AZ ÚJ EÓN TUDOMÁNYA * * * TÚLvilág könyvek 2. * * * - PDF Free Download

Az emberiség a felszínen még régi kedvenc foglalatosságait űzte, senki sem gondolt rá, hogy egyik napról a másikra komoly változás állhasson be a dolgok megszokott rendjében. A beavatottak már régebben tudták, hogy a világ megérett a pusztulásra vagy a teljes felébredésre.

a hipertónia fokozódik magas vérnyomás kezelésére szolgáló cukor

Ezt a változást, aminek a látnokok szerint mindenképpen el kellett következnie, legtöbben háborúk, technikai forradalmak által képzelték megvalósítani.

Wictor Charon: Az új eón tudománya 28 Az emberiség múltja, de a Naprendszer évmilliárdos krónikája is bőven tartalmazott emlékképeket háborúkról, világháborúkról, később planéták közötti összecsapásokról. Mikor azonban a nagy kozmikus pillanat elérkezett, a gyökeres változás nem arról az oldalról támadta meg az emberi fajta lakóhelyét, ahonnan várták.

A változás egy új dimenzió betörésének alakjában érintette a Földet. Ennek élménytartalmai inváziószerűen öntötték el a Naprendszer szűkebb koordinátáit.

magas vérnyomás 20-30 mit kell tenni ha magas vérnyomást diagnosztizálnak

Leomlott egy transzcendentális fal, melynek létezéséről csak a magas fizika legkiválóbb koponyái bírtak tudomással, enélkül a fal nélkül pedig a Naprendszer planétáin semminek sem maradhatott meg többé a régi értelme. A Világ és a Biosz tényei egészen más megvilágításba kerültek egy új dimenzió szemszögéből nézve.

A magas vérnyomás csökkentése

Nem volt értelme többé háborúknak, anyaggyűjtésnek, pusztán szervi funkciókon alapuló cselekményeknek. Az új nézőpontot senki sem hagyhatta figyelmen kívül, mert a dolgok létéből fakadt. Mindenkinek mintha még egy szeme vagy pótagyveleje lett volna, s a tárgyak nagyobbaknak látszottak, anélkül, hogy fizikai térfogatukat megváltoztatták volna. Magas vérnyomás könyv áttörve a holtpontot élőlények pedig különös láncolatokban gondolkoztak.

Megváltoztak az életcélok.